Network產品

N-313:Gigabit 單埠網路卡

N-313:Gigabit 單埠網路卡

N-381:Gigabit 2埠網路卡

N-381:Gigabit 2埠網路卡

N-390:Gigabit 2埠網路卡-Intel晶片

N-390:Gigabit 2埠網路卡-Intel晶片

N-450:Gigabit 4埠網路卡

N-450:Gigabit 4埠網路卡

N-470:5G 單埠網路卡

N-470:5G 單埠網路卡

N-480:10GbE 單埠網路卡-Tehuti晶片

N-480:10GbE 單埠網路卡-Tehuti晶片

N-540:10GbE 單埠網路卡-Aquantia晶片

N-540:10GbE 單埠網路卡-Aquantia晶片

N-430:10GbE 單埠網路卡-Intel晶片

N-430:10GbE 單埠網路卡-Intel晶片

N-410:10GbE 單埠網路卡(SFP+光纖)

N-410:10GbE 單埠網路卡(SFP+光纖)

N-620:10GbE 2埠網路卡

N-620:10GbE 2埠網路卡